Nettverk idrett

SPINN er utpekt til å koordinere kompetansearbeidet innenfor idrett i Hedmark. Dette gjøres gjennom Nettverk idrett, en møteplass for samarbeidspartnere i kompetansenettverket til SPINN. Nettverk idrett består av representanter fra Innlandet idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet, Høgskolen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. SPINN leder og koordinerer nettverket.

Fagområdet idrett i SPINN har i tillegg et utvidet nettverk med prosjektledere og -medarbeidere fra idretten både lokalt, regionalt og nasjonalt. Sentrale aktører i samarbeid om arbeidsområder på idrettsfeltet er; Norges Golfforbund, Norges Skiforbund, Norges Svømmeforbund, Norges Bandyforbund, Norges Håndballforbund v/region Innlandet, Norges Friidrettsforbund, Norges Volleyballforbund, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Les mer om hvordan vi samarbeider om ulike prosjekter, aktiviteter, utdanninger og tiltak her.

 

Strategiplan, 2018 – 2022

Nettverk idrett jobbet sammen ved årsskiftet 2017/2018 for å utarbeide en strategiplan som skal være gjeldende for alt kompetansearbeid for samarbeidspartene i nettverket i perioden 2018-2022. Deler av strategiplanen er skrevet inn her. For de som ønsker å lese hele planen, er denne lenket til nederst på siden.

 

Bakgrunn

SPINN skal jobbe med bevegelsesglede i et livslangt løp, med hovedfokus på barn og unge. Under idrettsvitenskap som overordnet samlebetegnelse er idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet definert som senterets fagområder. SPINN skal med en praksisrettet profil bidra til at kunnskapsbaserte, innovative og motivasjonsskapende tiltak blir utviklet og gjennomført, i et tett samarbeid mellom høgskolemiljøer og ulike sektorer i arbeids- og samfunnsliv.

Idrett – som en del av SPINN

På definerte områder har SPINN en koordinerende rolle for samarbeidet mellom sentrale partnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksempelvis koordinerer SPINN det overordnede kompetansearbeidet for idrett i Hedmark, samt er bindeleddet mellom Høgskolen i Innlandet og særforbund om utdanningstilbud og forskning.

Nettverk idrett (NI) er en møteplass for samarbeidspartnere i kompetansenettverket til SPINN. NI består av representanter fra Hedmark idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet, Høgskolen i Innlandet (HINN), Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune. SPINN leder og koordinerer nettverket. Det foregår for tiden en regionprosess som innebærer sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune, samt Hedmark og Oppland Idrettskrets fra 01.01.2020. Dette innebærer at disse aktørene, som representerer hele Innlandet, vil bli en del av SPINN i fremtiden. I tillegg har idrett i SPINN et utvidet nettverk med prosjektledere og -medarbeidere fra idretten både lokalt, regionalt og nasjonalt. SPINN er slik sett et «nav» i faglige nettverk som knytter regionale aktører sammen, i tillegg til å knytte regionen til nasjonale og internasjonale miljøer.

Fagområdet idrett i SPINN styres av en overordnet styringsgruppe med representanter fra Hedmark fylkeskommune, Elverum kommune, Høgskolen i Innlandet og noen av de samarbeidende særforbund om Bachelor- og Trener 2 og 3- utdanning og SPINN.

 

Hva vil vi oppnå?

Strategiplanen som videre presenteres er utviklet for og i tett samarbeid med alle aktører i Nettverk idrett.

Visjon

SPINN sin visjon er også er gjeldende for fagområdet idrett:

Livslang bevegelsesglede! Med hovedfokus på barn og unge.

– Sammen om kunnskapsutvikling, inspirasjon og formidling!

Visjonen uttrykker drømmen om at alle som ønsker skal oppnå bevegelsesglede i et livslangt løp og at vi sammen med andre kompetanseaktører skal bidra til å nå denne visjonen.

Misjon

SPINN har hovedfokus på barn og unge, noe også samarbeidet i Nettverk idrett skal ha. Gjennom et sterkt fellesskap med aktører både i og utenfor idretten skal vi bidra til felles målsetninger og styrket leveranse av kompetansehevende kurs, utdanninger og møteplasser for blant annet kommuner, klubber, lag, foreninger, trenere og ledere – som kommer barn, ungdom og unge voksne til gode.

Nettverk idrett skal bidra til erfarings- og forskningsbasert kompetanseutvikling innenfor senterets fagområder. Vi har Innlandet som et naturlig nedslagsfelt for aktiviteten, men kvalitet og omfang skal være av en slik karakter at det medfører nasjonal og internasjonal aktualitet, deltagelse og representasjon.

Felles målsetning

SPINN skal formidle kunnskap gjennom ulike kanaler og legge til rette for fysiske møteplasser for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Dette skal skje gjennom utdanninger, kurs og seminarer. Samtidig skal SPINN være nyskapende i alt fra enkelttiltak og prosjekter til utvikling og gjennomføring av kurs og utdanninger, slik at nye målgrupper kan ta del i kompetansehevende prosesser. SPINN skal ta i bruk ny teknologi for å være et digitalt nettverk og møteplass for trenere, lærere, ledere, og andre med interesse for aktivitet for barn og unge.

Nettverk idrett står sammen om kunnskapsutvikling, kompetanseutvikling og nettverksutvikling for å styrke faglig kompetanse og inspirere trenere og ledere. Vi har en felles målsetning om økt fysisk aktivitet, aktivitetsglede for alle og gode utviklingsmiljø for utøvere.

Foto: SPINN

Hovedmål og strategiske tilnærminger

For å bidra til utvikling av idretten i Innlandet har Nettverk idrett følgende målsetninger og strategiske tilnærminger for å nå målene for arbeidet:

Utvikling av trenere

Nettverk idrett skal:

 • utvikle kompetanse hos trenere gjennom seminarer, kurs og utdanninger
 • satse på enkeltmiljøer for endringsprosesser og gjøre en innsats for å utvikle disse miljøene

Lederutvikling og klubbutvikling

Nettverk idrett skal:

 • utvikle kompetanse hos ledere og styremedlemmer i klubber, lag og foreninger gjennom seminarer, kurs og andre møteplasser for erfaringsdeling og kompetanseutvikling
 • ha fokus på å etablere mentorordninger med lokale, erfarne mentorer som aktivt skal jobbe for å få med flere yngre som ledere, trenere og arrangørfunksjonærer

Helhetlig idrettstilbud til utøvere

Nettverk idrett skal:

 • sikre et gjennomgående og helhetlig idrettslig tilbud til utøvere, fra barneidrett til toppidrett gjennom å formidle relevant kompetanse om talentutvikling
 • sikre et allsidig idrettstilbud hos barn og ungdom ved å bidra til økt kunnskap om viktigheten av å være aktiv på tvers av idretter så lenge som mulig hos trenere og klubber/lag/foreninger
 • bidra til å utvikle, kvalitetssikre og gjennomføre fellesidrettslig utdanning og utvikling av trenere som arbeider med dagens og morgendagens utøvere
 • bidra til muligheter for å kombinere toppidrettskarriere med annen karriereutvikling (studier, arbeid)

Nettverksutvikling og digitale møteplasser

Nettverk idrett skal:

 • etablere kompetansenettverk og møteplasser for erfaringsdeling og kompetanseutveksling (både fysiske og digitale møteplasser)
 • være aktuelle og tilgjengelige for alle i form av at det som kommuniseres også skal digitaliseres og være tilgjengelig til enhver tid gjennom bruk av f.eks. video, webinarer, digitale nettverk, web-kurs m.m.
 • utvikle det «digitale klubbhus» for trenere, ledere og andre som er interessert i en digital møteplass for erfaringsutveksling og kompetansepåfyll. Web-siden https://spinn-inn.no vil være lokasjon for dette «klubbhuset»
 • bruke Dr. Tide på web-siden til SPINN for å kunne gi faglig påfyll og dele siste nytt fra aktivitets-Norge til leserne
 • invitere og involvere Oppland i kompetansearbeidet

Arrangement

Nettverk idrett skal:

 • bidra i arbeidet med arrangement som «mulighetenes arena» for å sette Hedmark/Innlandet på kartet, skape motivasjon for frivillighet, samt en arena for involvering av ungdom, nytenking og lokal stedsutvikling. Dette innebærer utvikling av arrangementskompetanse, mentorordninger for unge arrangører, stimulere til erfaringsutveksling og samarbeid
 • vise til de gode eksemplene på hva som blir gjort innenfor idretten lokalt, regionalt og nasjonalt til inspirasjon for trenere, ledere, klubber, lag, foreninger, kommuner og andre
 • bruke dem som «får det til» aktivt under temakvelder, konferanser, seminarer og i andre sammenhenger
 • motivere trenere og ledere til å gjøre en ekstra innsats for klubb, lag, forening og/eller utøvere gjennom en årlig prisutdeling til beste trener og leder under Idrettshelga Innlandet

Anlegg

Nettverk idrett skal:

 • bidra i arbeidet med oppfølging av statlig anleggspolitikk og arbeidet med god anleggsutvikling i fylket, primært ved å understøtte kompetansearbeid knyttet til anleggsutvikling rettet mot kommuner, lag og foreninger

Last ned hele strategiplanen her.