Om SPINN

Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap, Nettverk og Nyskaping (SPINN) ble etablert 1. januar 2017 under Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap, ved Høgskolen i Innlandet. SPINN bygger på arbeid fra prosjektene Sør-Østerdal en region i bevegelse (2010-2013) og En region i bevegelse (2014-2016).

 

Bevegelsesglede

SPINN skal jobbe med bevegelsesglede i et livslangt løp, med hovedfokus på barn og unge. Under idrettsvitenskap som overordnet samlebetegnelse er idrett, skole og fysisk aktivitet/folkehelse definert som senterets fagområder. SPINN skal med en praksisrettet profil bidra til at kunnskapsbaserte, innovative og motivasjonsskapende tiltak blir utviklet og gjennomført, i et tett samarbeid mellom høgskolemiljøer og ulike sektorer i arbeids- og samfunnsliv. På denne måten skal SPINN bidra til erfarings- og forskningsbasert kompetanseutvikling innenfor senterets fagområder.

Kunnskaps- og kompetanseutvikling

SPINN skal formidle kunnskap gjennom ulike kanaler og legge til rette for fysiske møteplasser for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Dette skal skje gjennom utdanninger, kurs og seminarer. Samtidig skal SPINN være nyskapende i alt fra enkelttiltak og prosjekter til utvikling og gjennomføring av kurs og utdanninger, slik at nye målgrupper kan ta del i kompetansehevende prosesser. SPINN skal ta i bruk ny teknologi for å være et digitalt nettverk og møteplass for trenere, lærere, ledere, og andre med interesse for aktivitet for barn og unge.

SPINN har Innlandet som et naturlig nedslagsfelt for aktiviteten. Samtidig skal kvalitet og omfang være av en slik karakter at det medfører nasjonal og internasjonal aktualitet, deltagelse og representasjon.

Koordinerende rolle

SPINN har på definerte områder en koordinerende rolle for samarbeidet mellom sentrale partnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksempelvis koordinerer SPINN det overordnede kompetansearbeidet for idrett i Innlandet, samt er bindeleddet mellom Høgskolen i Innlandet og særforbund om utdanningstilbud og forskning. SPINN har også en sentral rolle innenfor kroppsøving når det gjelder etter- og videreutdanning av lærere, i tillegg til å være bindeleddet mellom ansatte i skolen og aktuelle kunnskapsmiljøer. På denne måten er SPINN et «nav» i faglige nettverk som knytter regionale aktører sammen, i tillegg til å knytte regionen til nasjonale og internasjonale miljøer.

Hovedarbeidsområder for SPINN

o Kunnskapsutvikling: forskning
o Kompetanseutvikling: kurs/seminarer, utdanning og formidling
o Nettverksutvikling: fysiske og digitale møteplasser/nettverk

 

 

– sammen om livslang bevegelsesglede!