Idrett

I SPINN jobber vi etter visjonen Livslang bevegelsesglede! Med hovedfokus på barn og unge.

Gjennom fagområdet idrett i SPINN skal vi sammen med andre kompetanseaktører innenfor idretten i Hedmark; som Hedmark idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet og Hedmark Fylkeskommune, og nasjonale aktører, som; ulike særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité legge til rette for kunnskaps- og kompetanseutvikling, og møteplasser for kunnskaps- og erfaringsdeling for praksisfeltet. På den måten kan trenere, ledere, instruktører og andre som er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av idrettsaktivitet utvikle egen kompetanse og igjen bidra til å skape utvikling og gode mestringsopplevelser for barn og unge, som ligger til grunn for livslang bevegelsesglede og et fysisk aktivt liv – også utenfor idretten.

SPINN/Nettverk idrett har fem hovedsatsningsområder for idrett i Innlandet for de neste årene, dette er:

  1. Økonomiske barrierer i idretten
  2. Likestilling i idretten
  3. Idrett for optimal utvikling og prestasjon
  4. Riktige anlegg på riktig sted: En koordinert og innovativ anleggsutvikling på tvers av grenser og behov
  5. Riktige arrangementer for bredde og topp: Koordinering og nyutvikling av arrangementer i henhold til idrettslig profil i Innlandet

Det arbeides med ulike prosjekt og tiltak innenfor disse hovedområdene, les mer under arbeidsområder idrett.
Les mer om hvordan vi jobber sammen i Hedmark/Innlandet om kunnskap-, kompetanse- og nettverksutvikling innenfor idretten under Nettverk idrett.