Om bidragsyterne

SPINN eies av Høgskolen i Innlandet (HINN), Fakultet for helse- og sosialvitenskap, med en faglig forankring til Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap. Innlandet fylkeskommune og Elverum kommune bidrar med grunnfinansiering til drift av senteret, samt identifiserte arbeidsområder og tiltak. Innlandet idrettskrets og Olympiatoppen Innlandet bidrar med personalressurs og har prosjektansvar i enkelte arbeidsområder for senteret.

 


Høgskolens regionale forankring og samarbeid er en viktig forutsetning for å lykkes som en kompetanse-, utviklings- og forskningsaktør både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Høgskolen i Innlandet (HINN) og Fakultet for helse- og sosialvitenskap har lagt et godt grunnlag for den strategiske satsingen, og for å synliggjøre høgskolens/fakultetets faglige ambisjon innenfor det idrettsvitenskaplige området er det etablert et institutt for folkehelse og idrettsvitenskap på tvers av fagmiljøene på Elverum og Lillehammer. SPINN er etablert som et senter under Fakultet for helse- og sosialvitenskap i Elverum og har et spesielt ansvar for samarbeidsprosjekter-/tiltak med samfunns- og arbeidsliv innenfor instituttets fagområder.

Idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet er fagområder med betydelig samfunnsmessig betydning, og forholdene ligger godt til rette for at SPINN vil bli en sterk faglig enhet med betydelig potensiale for å oppnå både nasjonal og internasjonal posisjon.

 

Innlandet fylkeskommune er en regional utviklingsaktør som har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver innen videregående opplæring, samferdsel, samfunnsplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse.
Innlandet fylkeskommune eier og drifter 23 videregående skoler, 41 tannklinikker og 2 folkehøgskoler.I tillegg eier og drifter vi 6 872 kilometer fylkesveger. Vi har også ansvar for kollektivtrafikken i fylket, både buss og ferge.

Overordnede mål:

  • Bærekraftig utvikling basert på Innlandets muligheter og kulturelle verdier.
  • Relevant kompetanse for et konkurransedyktig arbeids- og næringsliv.
  • Velfungerende og sikker infrastruktur som fremmer bosetting og næringsutvikling.
  • Levende byer og bygder og god livskvalitet for innbyggerne.

Visjoner og verdier:

Innlandet – eventyrlige muligheter.

Innlandets visjon:

Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, Industri, landbruk og reiseliv.

 

Elverum ligger i midt i hjertet av Hedmark. Allsidigheten er det som trekker folk til det som er regionssenteret i Sør-Østerdalen. Elverum har i dag full barnehagedekning, og skolene i Elverum jobber etter visjonen – “En skole for alle med et blikk for den enkelte”.Grunnskole, Elverum videregående skole, sammen med INN,  gjør Elverum til et utdanningssenter med muligheter for gode oppvekstvilkår , utdanning og idrett.  Elverum kommunes visjon og verdigrunnlag har stått ved lag i mangeår og framstår som grunnleggende bærebjelker i kommunens virke. Visjon : Elverum har hjerterom.Verdigrunnlag : Åpenhet, ærlighet og respekt.Hovedmålsetting: Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere

 

Innlandet Idrettskrets (HIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene i fylket.

IIK arbeider med

  • Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten
  • Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår
  • Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen
  • Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping.

IIK skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering.

 


Olympiatoppens regionale avdelinger har som oppdrag å utvikle og formidle relevant kompetanse i egen region, og gjennom dette være sentrale bidragsytere i å kvalitetssikre prioriterte særidretters toppidrettsarbeid.

Den viktigste målgruppen for Olympiatoppen Innlandet er morgendagens toppidrettsutøvere og deres trenere, ledere og miljøer.

Olympiatoppen Innlandet ledes av Jostein Buraas, med fire personer som har hovedbase på Lillehammer, og en person som har Terningen Arena som sitt arbeidssted.