Om bidragsyterne

SPINN eies av Høgskolen i Innlandet (HINN), Fakultet for helse- og sosialvitenskap, med en faglig forankring til Institutt for folkehelse og idrettsvitenskap. Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune bidrar med grunnfinansiering til drift av senteret, samt identifiserte arbeidsområder og tiltak. Hedmark idrettskrets og Olympiatoppen Innlandet bidrar med personalressurs og har prosjektansvar i enkelte arbeidsområder for senteret.

 


Høgskolens regionale forankring og samarbeid er en viktig forutsetning for å lykkes som en kompetanse-, utviklings- og forskningsaktør både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Høgskolen i Innlandet (HINN) og Fakultet for helse- og sosialvitenskap har lagt et godt grunnlag for den strategiske satsingen, og for å synliggjøre høgskolens/fakultetets faglige ambisjon innenfor det idrettsvitenskaplige området er det etablert et institutt for folkehelse og idrettsvitenskap på tvers av fagmiljøene på Elverum og Lillehammer. SPINN er etablert som et senter under Fakultet for helse- og sosialvitenskap i Elverum og har et spesielt ansvar for samarbeidsprosjekter-/tiltak med samfunns- og arbeidsliv innenfor instituttets fagområder.

Idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet er fagområder med betydelig samfunnsmessig betydning, og forholdene ligger godt til rette for at SPINN vil bli en sterk faglig enhet med betydelig potensiale for å oppnå både nasjonal og internasjonal posisjon.

 


Den overordnede visjonen til Hedmark fylkeskommune er: ”Pådriver og lagspiller i samfunnsbyggingen”. Fylkeskommunen har fire ulike roller: tjenesteyter, forvaltningsorgan, samfunnsutvikler og regionalt folkevalgt organ.

Fylkeskommunen tilbyr viktige velferdstjenester innen:

 • Regional utvikling
 • Tannhelse
 • Videregående opplæring
 • Kultur
 • Næringsutvikling
 • Samferdsel

Enheten for Kultur, bibliotek og kompetanse følger opp arbeidet innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Regional planstrategi 2016 – 2020 og Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 er enhetens overordnede styringsdokumenter.Underliggende plandokumenter er blant annet Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2018 – 2022).

Hovedinnsatsene innenfor dette fagfeltet er:

 • Anleggsutvikling og forvaltning av spillemiddelordningen
 • Kompetansearbeid i nettverk med sentrale aktører innenfor fagfeltet
 • Forvaltning av tilskuddsordninger
 • Arrangementsutvikling
 • Utvikling av friluftslivsaktivitet og lavterskel fysisk aktivitet

 

Elverum ligger i midt i hjertet av Hedmark. Allsidigheten er det som trekker folk til det som er regionssenteret i Sør-Østerdalen. Elverum har i dag full barnehagedekning, og skolene i Elverum jobber etter visjonen – “En skole for alle med et blikk for den enkelte”.Grunnskole, Elverum videregående skole, sammen med INN,  gjør Elverum til et utdanningssenter med muligheter for gode oppvekstvilkår , utdanning og idrett.  Elverum kommunes visjon og verdigrunnlag har stått ved lag i mangeår og framstår som grunnleggende bærebjelker i kommunens virke. Visjon : Elverum har hjerterom.Verdigrunnlag : Åpenhet, ærlighet og respekt.Hovedmålsetting: Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere

 

Hedmark Idrettskrets (HIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene i fylket.

HIK arbeider med

 • Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten
 • Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår
 • Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen
 • Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping.

HIK skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud uavhengig av særidrettens organisering. HIK har 352 idrettslag og 22 idrettsråd (2018).

 


Olympiatoppens regionale avdelinger har som oppdrag å utvikle og formidle relevant kompetanse i egen region, og gjennom dette være sentrale bidragsytere i å kvalitetssikre prioriterte særidretters toppidrettsarbeid.

Den viktigste målgruppen for Olympiatoppen Innlandet er morgendagens toppidrettsutøvere og deres trenere, ledere og miljøer.

Olympiatoppen Innlandet ledes av Jostein Buraas, med fire personer som har hovedbase på Lillehammer, og en person som har Terningen Arena som sitt arbeidssted.