FA/Folkehelse

Regelmessig fysisk aktivitet og tiltak for å fremme god folkehelse er viktigere enn noen gang, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Ambisjonene til SPINN er å bidra til økt kunnskap om hvilke tiltak som bør iverksettes for å øke aktivitetsnivået i befolkningen og bedre folkehelsen, samt å stimulere bedrifter og politikere til å fremme tiltak som kan bedre befolkningens aktivitetsnivå, helse og trivsel. Dette ønsker SPINN å oppnå gjennom forskning og formidling på fysisk aktivitet og folkehelsetiltak, samt ved å knytte lokale og regionale institusjoner tettere sammen, og derav stimulere til tverrfaglig samarbeid og utveksling,