FA/Folkehelse

Regelmessig fysisk aktivitet og tiltak for å fremme god folkehelse er viktigere enn noen gang, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Ambisjonene til SPINN fysisk aktivitet og folkehelse er følgende:

  • Øke kunnskapen om hvilke tiltak som bør iverksettes for å øke aktivitetsnivået i befolkningen og bedre folkehelsen
  • Stimulere bedrifter og politikere til å fremme tiltak som kan bedre befolkningens aktivitetsnivå, helse og trivsel
  • Knytte lokale og regionale institusjoner tettere sammen, og stimulere til tverrfaglig samarbeid og utveksling

For å jobbe mot disse ambisjonene har SPINN fysisk aktivitet og folkehelse nedsatt en nettverksgruppe, som har jevnlige møter hvor vi presenterer ulike prosjekter, diskuterer ulike relevante problemstillinger og har erfaringsutvekslinger. Nettverket består av representanter fra Innlandet Fylkeskommune, Statsforvalteren, enkelte kommuner, enkelte frisklivssentraler og HINN.

Foto: Colourbox

I siste del av 2021 og januar 2022 har SPINN Fysisk aktivitet og folkehelse sammen med Østlandsforskning hatt ansvar for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet i Innlandet. Dette var et oppdrag fra fylkeskommunen, hvor hensikten var å bidra til at Innlandet får et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn gis mulighet til mangfoldig fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Målet på sikt er å øke andelen av innbyggere i Innlandet som oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet. Kunnskapsgrunnlaget inneholder en sammenstilling av kunnskap om fysisk aktivitet fra allerede eksisterende datakilder nasjonalt og i et Innlandsperspektiv, en analyse og vurdering av hva som er et tilstrekkelig statistikk- og datagrunnlag i et kunnskapsgrunnlag for fysisk aktivitet i Innlandet og en vurdering av hva man mangler av kartlegginger/datagrunnlag i forhold til å få et komplett kunnskapsgrunnlag angående fysisk aktivitet i Innlandet.

Våren og høsten 2022 skal SPINN Fysisk aktivitet og folkehelse i samarbeid med nettverksgruppen arrangere webinarer/videoppresentasjoner for å formidle innholdet og inspirere kommuner til å jobbe mot «Det aktive liv», presentert i den den nye «Nasjonale handlingsplanen for fysisk aktivitet (2020-2029). Planleggingen foreligger vår/sommer 2022, og innspilling vil skje høsten 2022. Disse webinarene vil tilgjengeliggjøres for alle kommuner i Innlandet, og de vil inneholde konkrete eksempler fra ulike lokalmiljøer og kommuner i Innlandet som har lykkes med prosjekter, aktiviteter eller tiltak.