Hedmark Fylkeskommune

Den overordnede visjonen til Hedmark fylkeskommune er:
”Pådriver og lagspiller i samfunnsbyggingen”.

Fylkeskommunen har fire ulike roller: tjenesteyter, forvaltningsorgan, samfunnsutvikler og regionalt folkevalgt organ.

Fylkeskommunen tilbyr viktige velferdstjenester innen:

 • Regional utvikling
 • Tannhelse
 • Videregående opplæring
 • Kultur
 • Næringsutvikling
 • Samferdsel

Enheten for Kultur, bibliotek og kompetanse følger opp arbeidet innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Regional planstrategi 2016 – 2020 og Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 er enhetens overordnede styringsdokumenter.
Underliggende plandokumenter er blant annet Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2018 – 2022).

Hovedinnsatsene innenfor dette fagfeltet er:

 • Anleggsutvikling og forvaltning av spillemiddelordningen
 • Kompetansearbeid i nettverk med sentrale aktører innenfor fagfeltet
 • Forvaltning av tilskuddsordninger
 • Arrangementsutvikling
 • Utvikling av friluftslivsaktivitet og lavterskel fysisk aktivitet