Kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet i Innlandet

Foto: SPINN

I siste del av 2021 og januar 2022 har SPINN Fysisk aktivitet og folkehelse sammen med Østlandsforskning hatt ansvar for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet i Innlandet. Dette var et oppdrag fra fylkeskommunen, hvor hensikten var å bidra til at Innlandet får et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn gis mulighet til mangfoldig fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Målet på sikt er å øke andelen av innbyggere i Innlandet som oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet. Kunnskapsgrunnlaget inneholder en sammenstilling av kunnskap om fysisk aktivitet fra allerede eksisterende datakilder nasjonalt og i et Innlandsperspektiv, en analyse og vurdering av hva som er et tilstrekkelig statistikk- og datagrunnlag i et kunnskapsgrunnlag for fysisk aktivitet i Innlandet og en vurdering av hva man mangler av kartlegginger/datagrunnlag i forhold til å få et komplett kunnskapsgrunnlag angående fysisk aktivitet i Innlandet.

Les kunnskapsgrunnlaget her: Kunnskapsgrunnlag_2022.docx