Kronikk: Sammen skaper vi aktive liv

 

Å være fysisk aktiv gir glede og mestring, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet gir samtidig god helse og livskvalitet gjennom hele livet! Hvorfor bruker vi da så mye av tida vår på å sitte i ro?

Den norske befolkningen er generelt for lite fysisk aktive, kun tre av ti voksne tilfredsstiller Helsedirektoratet sine anbefalinger for fysisk aktivitet. De fleste barn opptil ni-års alder er tilstrekkelig aktive, men deretter faller kurven bratt, og kun halvparten av 15 åringene beveger seg nok. Denne utviklingen er det viktig at vi snur, da fysisk aktivitet gjennom hele livet gir betydelig bedre fysisk og psykisk helse.

I 2020 lanserte Helsedirektoratet den nye handlingsplanen for fysisk aktivitet «Sammen om aktive liv». Handlingsplanen er gjeldende for perioden 2020-2029, og er et samarbeidsprosjekt mellom tolv ulike departementer, med Helse- og omsorgsdepartementet i spissen. Den overordnede visjonen til handlingsplanen er å gjøre fysisk aktivitet og bevegelse til et mer naturlig valg for alle befolkningsgrupper gjennom hele livet. Det skal være enkelt for alle å være aktiv ut fra egne forutsetninger. Dette er helsefremmende arbeid; – kunsten å få gode ting til å skje, fremfor bare å bruke krefter på å forhindre at det skjer negative ting.

Hovedmålet med handlingsplanen er å markere at samfunnet på nasjonalt nivå må legge til rette for fysisk aktivitet på alle nivåer og i alle arenaer. Det understrekes at fysisk aktivitet er et hensyn som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. Målgruppen for handlingsplanen er derfor alle sektorer som har ansvar og/eller virkemidler for å utvikle et mer aktivitetsvennlig samfunn, som fylkeskommuner, kommuner, frivilligheten og privat sektor.

For å imøtekomme alle arenaer der folk ferdes er handlingsplanen delt inn i fem ulike innsatsområder; «gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer», «mer aktivitet på hverdagsarenaen», «vår aktive fritid», «helse- og omsorgstjenesten» og «kunnskapsutvikling og innovasjon».

En rekke tiltak løftes frem i planen, med mål om å øke vårt fysisk aktivitetsnivå med 10% innen 2025 og 15% innen 2030. Viktigheten av å skape et mer gå-vennlig samfunn er et av tiltakene.

Å gå er den mest tilgjengelige aktivitetsformen uavhengig av alder, og vi har et stort potensial i å bytte ut korte bilturer med gange eller andre aktive fremkomstmidler.

Foto: Colourbox

For å imøtekomme handlingsplanens visjoner i Innlandet, har Innlandet fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet v. Senter for Praksisrettet Idrettsvitenskap Nettverk og Nyskaping og Statsforvalteren i Innlandet laget en digital formidling/webinarserie for å skape et engasjement for økt fysisk aktivitet i Innlandet. Lenke her: https://www.youtube.com/watch?v=W5uYgt067Y0

Vi ønsker å motivere til et større fokus på å gjøre samfunnet og nærmiljøet mer aktivitetsvennlig. Her deler vi gode eksempler fra Innlandet innenfor handlingsplanens innsatsområder. I Innlandet skjer det mye positivt, og vi håper dette kan inspirere til nye aktive tiltak i din kommune. Dette vil ha betydning for mange.

Husk, det er sammen vi skaper aktive liv!

 

Anne Mette Rustaden, Høgskolen i Innlandet

Hanne Kjøsnes, Statsforvalteren i Innlandet

Kjersti Rønning Huber, Innlandet fylkeskommune