Temakveld om idrettens verdier rundt doping og antidoping

 

8. mars inviterer SPINN i samarbeid med Antidoping Norge (ADNO) til temakveld og paneldebatt om idrettens verdier med vekt på doping og antidoping. SPINN er innen fagfeltet idrett et samarbeidsnettverk mellom representanter fra Hedmark idrettskretsOlympiatoppen InnlandetHøgskolen i InnlandetHedmark fylkeskommune og Elverum kommune (Nettverk idrett). Gjennom SPINN/Nettverk idrett koordineres kompetansearbeidet innenfor idrett i Hedmark.

 

TEMAKVELD OG PANELDEBATT

Per Øystein Hansen, Idrettshøgskolen Innlandet

Per Øystein Hansen ved Idrettshøgskolen Innlandet (HINN) har initiativet til kvelden og sier at det er ønskelig å rette oppmerksomhet mot hvordan ledere, trenere og foreldre kan forebygge doping i idrettslaget. Det blir to foredrag denne kvelden som vektlegger dette fra litt ulike perspektiver.

FOREDRAG

Per Øystein Hansen, førsteamanuensis ved Idrettshøgskolen i Innlandet, vil presentere funn fra en stor undersøkelse om hvilke holdninger og verdier tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett har til doping og antidoping. Et av hovedfunnene fra undersøkelsen, en tendens til at utvalget mener forebygging av doping er mindre ivaretatt på idrettslagsnivå enn på særforbundsnivå, vil bli drøftet fra et organisasjons- og ledelsesperspektiv. Foredraget vil også problematisere hvorvidt utvalget mener at bruk av reseptbelagte midler er greit eller ikke – til tross for at midlene ikke står på dopinglisten.
Siri Bynke, foredragsholder fra Antidoping Norge, vil snakke om hva som kan være motivasjonsfaktorer for doping, trekke paralleller mellom doping i samfunnet og doping i idretten, samt trekke frem noen problemstillinger som utøvere og trenere kan stå overfor som kan medføre bruk av doping, enten bevisst eller ubevisst. I tillegg retter foredraget oppmerksomhet mot noen av de verktøyene Antidoping Norge tilbyr, som idretten selv kan ta i bruk i sitt forebyggende arbeid.

PANELDEBATT

Etter foredragene vil det være en paneldebatt hvor paneldeltakerne skal diskutere følgende situasjon:

En 15-åring tester positivt for et forbudt stoff, men stoffet er inntatt uten den hensikt å prestere bedre. Den positive dopingprøven er videre et resultat av at 15-åringen er del av et miljø idretten ikke ønsker å bli assosiert med. MEN; utøveren har store utfordringer på hjemmebane og idretten er den viktigste arenaen for at utøveren skal føle seg trygg, sett og ivaretatt. Idretten er også det eneste stedet hvor utøveren opplever mestring og får gode opplevelser.
Hvordan kan man håndtere denne situasjonen?

Situasjonen vil bli diskutert fra et juridisk og etisk ståsted. Det vil også, under paneldebatten, være mulig å stille spørsmål til panelet om forhold man ønsker mer informasjon og kunnskap om, sier Hansen.

Disse sitter i panelet:
Gunnar-Martin Kjenner: Kjenner er en av Norges fremste idrettsjurister og har blant annet forfattet boken «idrett og juss» og et kapittel om rettsikkerheten i norsk idrett. Han har i tillegg bred erfaring som forsvarer av utøvere i dopingsaker.
Britha Røkenes, avdelingsleder kontroll og påtale, ADNO: Har tidligere jobbet nesten 10 år for Politiet, hvorav 3,5 år som politiadvokat. Røkenes har bred kunnskap om spørsmål av juridisk karakter relatert til doping, inkludert spørsmål knyttet til anmeldelser, avtalerett og utlevering av taushetsbelagt informasjon.
Siri Bynke, foredragsholder fra ADNO: Har bred erfaring fra idretten og treningssenterbransjen. Hun har pedagogisk utdannelsesbakgrunn.
Morten Renslo Sandvik, doktorgradsstipendiat ved Norges idrettshøgskole: Forsker på holdninger og verdier knyttet til doping og antidoping fra et etisk perspektiv. Doktorgradprosjektet bærer tittelen Antidoping: et allment ideal for individ og samfunn? Formålet med studien er å undersøke det etiske grunnlaget for et bredt antidopingideal som favner bredere enn toppidretten og inkluderer både breddeidrett og den stadig ekspanderende fitnessindustrien.