Ny – revidert Plan for fysisk aktivitet, Hedmark fylkeskommune

Skrevet av Kjersti Huber Rønning, Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune (HFK) er i utviklingsfasen av ny Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune – 2018 – 2022. Kulturstrategien har nå vært ute på høring, og forventes vedtatt av fylkestinget desember 2017 (les mer her).

Overordnet politisk styringsdokument

Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018 –2022 (30) er et overordnet politisk styringsdokument. Den skal gi fylkeskommunens arbeid på kulturfeltet tydelig retning med klare prioriteringer. Dokumentet omfatter alle fagområdene til Enhet for Kultur, bibliotek og kompetanse. Disse områdene er fysisk aktivitet, bibliotek og allmenn kultur. Videre skal kulturstrategien:

  • Bidra til mer effektiv og målrettet bruk av økonomiske og personalmessige ressurser
  • Danne grunnlag for utarbeidelse av handlingsplaner for de ulike fagområdene

Utfordringer i Hedmark

Regional planstrategi 2016 – 2020 peker på en rekke utfordringer for Hedmarkssamfunnet. Urbaniseringstendensen er tydelig. Det blir flere eldre og færre unge voksne, og befolkningsveksten er lavere i Hedmark enn i landet for øvrig. Flere av fylkets kommuner har stor sårbarhet knyttet til fremtidig befolkningsutvikling. Hedmark har som mål å oppnå bedre folkehelse og reduserte sosiale helseforskjeller, og det er regionale ulikheter innenfor dette området. Det gjelder for eksempel andelen arbeidsledige ungdommer under 25 år, andelen unge uføre, økende andel barn i lavinntektshusholdninger og andelen unge som opplever ensomhet. Ungdom blir mindre fysisk aktive i løpet av ungdomstida. Det er en utfordring å redusere stillesitting og å få ungdom til å være mer aktive. Visjon for ny strategisk kulturplan er: Et gladere, sprekere og klokere Hedmark

Bidra til aktivitetsglede hele livet

På bakgrunn av strategisk kulturplan vil det som nevnt bli utarbeidet handlingsplaner innenfor ulike fagområder. Det betyr at gjeldende Plan for fysisk aktivitet, 2014 – 2017 skal revideres. Hovedmålet for den nye planen (hentet fra Kulturstrategien) er: Bidra til aktivitetsglede hele livet. Les hvordan HFK vil arbeide for å nå dette målet i Høringsutkast til Kulturstrategi for HFK 2018-2022 på side 7.

Idédugnad for konkretisering av handlingsplan for fysisk aktivitet

Arbeidet med ny handlingsplan for fysisk aktivitet, 2018 – 2022 er godt i gang, og planen forventes vedtatt av fylkesrådet i april 2018. Så langt er innledende del med føringer og kunnskapsgrunnlag utarbeidet. Nylig var representanter fra viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen sitt arbeide innenfor dette fagfeltet samlet til idédugnad. For at planen skal bli et godt styringsverktøy og ha betydning for sentrale aktører i hele Hedmark er det viktig med god medvirkning. Drøyt 20 personer fra Hedmark Idrettskrets, Olympiatoppen Innlandet, Høgskolen Innlandet/SPINN, Friluftsorganisasjoner, enheter og råd på Fylkeshuset og kommuner kom med mange gode innspill til tiltak innenfor innsatsområdene:

  • Fysisk aktivitet for alle
  • Samspill og kompetanse
  • Idrett
  • Friluftsliv
  • Anlegg

Disse innspillene til tiltak vil videre bli innarbeidet i utkast til plandokument. Planen sendes ut på høring i løpet av januar 2018 og alle vil ha mulighet til å komme med innspill og tilbakemelding på planen. Høringen vil deles via HFK og blir å finne på SPINN sine portaler.

 

Arbeidsgruppa for idrett
Arbeidsgruppa for anlegg
Arbeidsgruppa for samspill og kompetanse