Kunnskapsgrunnlag for Prosjekt Likestilling

«Prosjekt Likestilling» 2018-2025 er et samarbeidsprosjekt på bakgrunn av et initiativ fra Hedmark idrettskrets. Målet med prosjektet er å skaffe til veie kunnskap for å utvikle konkrete tiltak som kan føre til en jevnere kjønnsbalanse i Innlandsidretten. I samarbeid med Hedmark fylkeskommune har Hedmark idrettskrets et ønske om å avdekke hvilke hindringer og utfordringer som ligger til grunn for at ikke flere kvinner blir engasjert i sentrale lederroller og som trenere i idretten.

Rapport fra Høgskolen i Innlandet

Prosjekt Likestilling er delt inn i et forprosjekt og et hovedprosjekt. Høgskolen i Innlandet har i forprosjektet bidratt til en kartlegging av likestilling i norsk idrett, med fokus på den regionale situasjonen. Det er skrevet en rapport som nylig er avlevert Hedmark Idrettskrets. I denne rapporten presenteres kartleggingen basert på litteraturstudier, resultater fra «Treneren i norsk idrett – en nasjonal kartlegging av trenere og trenerrollen» og intervjuer med kvinner og menn i idretten i Hedmark og Oppland. Resultatene skal presenteres under Idrettshelga Innlandet og blir da også lagt ut på SPINN sin hjemmeside.

Fire unge mennesker. Foto: Colourbox